Stanovy

1. Základní ustanovení

Název: Slunný mlýn z.s.
Sídlo: Topolová 381, 252 62 Statenice
Působnost: Česká republika
Právní forma: spolek
 

2. Účel

2.1 Slunný mlýn z.s. je organizací aktivních turistů, příznivců a přátel turistiky. Členy spojuje některý z účelů uvedených v čl. 2.2.

2.2 Hlavním účelem organizace Slunný mlýn z.s. je:

 • vytváření všestranného turistického programu, podporovaného jako celoživotní aktivita
 • ochrana přírody a krajiny
 • péče o kulturní památky
 • vytváření podmínek pro aktivní činnost dětí a mládeže, rodinných kolektivů, seniorů a zdravotně postižených
 • úsilí o uchování specifik života na venkově a jejich tradic
 • rozvoj lidských zdrojů, zejména v oblasti poradenské, školící a konzultační činnosti, vzdělávání a pedagogické činnosti

 

3. Členství

3.1 Slunný mlýn z.s. rozlišuje následující formy členství:

 • řádné členství
 • přidružené členství
 • kolektivní členství

3.2 Řádné členství

3.2.1 Řádným členem Slunný mlýn z.s. se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně souhlasí se Stanovami a snaží se věnovat své schopnosti, síly a čas cílům organizace.

3.2.2 Řádné členství vzniká podáním si přihlášky, kterou musí schválit předseda.

3.2.3 Řádné členství zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím, nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně.

3.2.4 Řádný člen má právo:

 • na informace týkající se aktivit Slunný mlýn z.s.
 • zúčastňovat se všech akcí Slunný mlýn z.s.
 • kandidovat na funkci v orgánech
 • svobodně se vyjadřovat k činnosti a řízení Slunný mlýn z.s.
 • zrušit své členství

3.2.5 Řádný člen je povinen:

 • dodržovat Stanovy Slunný mlýn z.s.
 • respektovat rozhodnutí předsedy
 • platit členské příspěvky
 • aktivně se podílet na činnosti Slunný mlýn z.s.

3.3 Přidružené členství

3.3.1 Přidruženým členem se může stát fyzická osoba, která plně souhlasí se Stanovami. U členů mladších 15 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

3.3.2 Přidružené členství vzniká podáním si přihlášky, kterou musí schválit předseda.

3.3.3 Přidružené členství zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím, nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně.

3.3.4 Přidružený člen má právo:

 • na informace týkající se aktivit Slunný mlýn z.s.
 • zúčastňovat se všech akcí Slunný mlýn z.s.
 • svobodně se vyjadřovat k činnosti a řízení Slunný mlýn z.s.
 • zrušit své členství

3.3.5 Přidružený člen je povinen:

 • dodržovat Stanovy Slunný mlýn z.s.
 • respektovat rozhodnutí předsedy
 • platit členské příspěvky

3.4 Kolektivní členství

3.4.1 Kolektivním členem se může stát právnická osoba, která plně souhlasí se Stanovami a jejich činnost je obdobná cílům Slunný mlýn z.s.. Právnická osoba určí jednu osobu, která bude zastupovat organizaci na jednání orgánů Slunný mlýn z.s..

3.4.2 Kolektivní členství vzniká podáním si přihlášky, kterou musí schválit předseda.

3.4.3 Kolektivní členství zaniká vystoupením, vyloučením, právním zánikem člena, nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně.

3.3.4 Kolektivní člen má právo:

 • na informace týkající se aktivit Slunný mlýn z.s.
 • zúčastňovat se všech akcí Slunný mlýn z.s.
 • svobodně se vyjadřovat k činnosti a řízení Slunný mlýn z.s.
 • účastnit se prostřednictvím svých zástupců na jednání orgánů Slunný mlýn z.s.
 • zrušit své členství

3.3.5 Přidružený člen je povinen:

 • dodržovat Stanovy Slunný mlýn z.s.
 • respektovat rozhodnutí předsedy
 • platit členské příspěvky

 

4. Orgány

4.1 Statutární orgán

Statutárním orgánem Slunný mlýn z.s. je předseda. Je volen a odvoláván členskou schůzí. Předseda zastupuje Slunný mlýn z.s. navenek a jedná jeho jménem. Volební období je na pět let.

Předseda přijímá nové členy a rozhoduje o ukončení členství.

4.2 Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem Slunný mlýn z.s.. Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán a to nejméně jedenkrát do roka. Členská schůze může být svolána i z podnětu alespoň třetiny členů. Členská schůze je tvořena řádnými a kolektivními členy. Je usnášení schopná přítomností nadpoloviční většiny řádných členů. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou přítomných řádných členů v době usnášení a každý člen má jeden hlas. Kolektivní člen má pouze poradní hlas.

Členská schůze Slunný mlýn z.s.:

 • rozhoduje o změně stanov
 • schvaluje výsledek hospodaření
 • hodnotí činnost
 • volí a odvolává předsedu a kontrolní komisi
 • rozhoduje o zániku a přeměně Slunný mlýn z.s.

4.3 Kontrolní komise

4.3.1 Kontrolní komisi volí a odvolává členská schůze. Je tříčlenná a volební období je na pět let. Kontrolní komise je složena z řádných členů.

4.3.2 Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku.

4.3.3 Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Slunný mlýn z.s. řádně vedeny.

4.3.4 Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán.
 

5. Hospodaření

5.1 Majetek organizace tvoří především členské příspěvky, dary, dotace, příspěvky z veřejných rozpočtů a jiné příjmy z vlastních akcí.

5.2 Předseda stanovuje výši členských příspěvků, splatnost a způsob platby.

5.3 Slunný mlýn z.s. vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

5.4 Vedle hlavní činnosti může Slunný mlýn z.s. vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Zisk z činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

5.5 K zajišťování svých cílů může Slunný mlýn z.s. zaměstnávat pracovníky podle platných pracovně právních předpisů.

5.6 V případě právního zániku organizace se likvidační zůstatek použije k veřejně prospěšným cílům jiného spolku s obdobným účelem.
 

6. Závěrečné ustanovení

6.1 Vztahy, které nejsou výslovně upraveny Stanovami, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími právními přepisy České republiky.

6.2 Tyto Stanovy nabývají platnosti schválením ustavující schůzí dne 2.3.2014.